استاندار خوزستان: دشـمن در ایـن مقطـع تهدیـدات خـود را در حـوزه هـای فنـی و صـنعتی بـا هـدف تخریـب در مراکـز ثقـل کشـور متمرکـز کـرده است.لذا مسئواین امر می بایست در این زمینه اقدامات ایمن سازی و مصون سازی را مضاعف نمایند.

جلسـه شـورای پدافنـد غیرعامـل اسـتان در تـاریخ ۱۴ / ۱۰ / ۹۹ بـه ریاسـت جنـاب آقـای دکتـر شـریعتی اسـتاندار محتـرم و بـا حضـور کلیـه اعضـا برگـزار گردیـد.

در ایـن جلسـه مـدیرکل پدافنـد غیرعامـل گزارشی از برنامـه هـای نکوداشـت هفتـه پدافنـد غیرعامـل و دیگـر اقـدامات صـورت گرفتـه در سـطح اسـتان ارائـه و سـپس تعدادی از روسای کارگروه ها در ارتبـاط بـا وظـایف محولـه مـواردی را مطـرح نمودنـد.

در ادامـه جنـاب آقـای دکتـر حیـاتی معاون محتـرم امنیتـی و انتظـامی اسـتانداری بـر اهمیـت، نقـش و جایگـاه پدافنـد غیرعامـل مطـالبی را مطـرح و بـر مقابلـه بـا تهدیـدات نـوین دشـمن خصوصـا در حـوزه سـایبری تاکیـد کـرده و ایمـن سـازی بـیش از پـیش مراکـز دارای ثقـل از طریق افزایش ضریب ایمن تاسیسات در محیط های صنعتی را خواستار شدند.

در پایان جلسـه جنـاب آقـای دکتـر شـریعتی اسـتاندار محتـرم خوزسـتان نیـز ضـمن تشـکر از عملکـرد اداره کـل پدافنـد غیرعامل استانداری و اعضـای شـورای پدافنـد غیرعامـل اسـتان در خصـوص اقـدامات صـورت گرفتـه بـا اشـاره بـه پیچیـده و فن آورانه شـدن تهدیـدات در حـوزه هـای مختلـف از سـوی دشـمن، بـر افـزایش ضـریب حفاظـت و ایمـن سـازی تاسیسـات در مراکـز دارای زیرسـاخت تاکیـد و در همـین ارتبـاط اظهـار داشـتند: دشـمن در ایـن مقطـع تهدیـدات خـود را در حـوزه هـای فنـی و صـنعتی بـا هـدف تخریـب در مراکـز ثقـل کشـور متمرکـز کـرده. لـذا بایـد در ایـن مراکـز و تاسیسـات مصـون سـازی را افـزایش بـدهیم بطوریکـه ایمـن سـازی تجهیـزات و اتوماسـیون مراکـز مـذکور دوچنـدان گـردد.

در خاتمـه لـوح تقدیر صادر شـده از سـوی سـازمان پدافنـد غیرعامـل کشـور بـه مـدیرکل پدافنـد غیرعامـل اسـتانداری بعنـوان مـدیر نمونـه توسط استاندار محترم به ایشان اعطا گردید.

426
اخبار مرتبط