طراحی سامانه رصد و پایش زیرساخت ها و مراکز مهم استانی با موضوع رعایت الزامات پدافند غیرعامل

جلسه ای در تاریخ ۲۳/۱/۹۹ با عنوان طراحی و ساخت سامانه ای در جهت رصد و پایش زیرساختها و مراکز مهم استان خوزستان از نظر پدافند غیرعامل با حضور نمایندگان یکی از شرکت های دانش بنیان بومی استان خوزستان و اداره کل پدافند غیرعامل استان خوزستان برگزار گردید.

در این جلسه جناب آقای فیوضی مدیرکل پدافند غیرعامل استان خوزستان ضمن تاکید بر نقش، اهمیت و جایگاه پدافند غیرعامل مطالبی را مطرح و به تبیین و تشریح برنامه ها و اهداف اداره کل پدافند غیرعامل استانداری در ارتباط با بهره وری حداکثری از فناوری های نوین و دانش بومی جوانان در استان پرداختند.

با توجه به تصویب انجام مطالعات و طراحی و ساخت سامانه تخصصی و بومی جهت رصد و پایش مراکز و زیرساخت های استان در شورای پدافند غیرعامل استانداری و دیدگاه مثبت و حمایت جناب آقای آصفی معاون محترم امنیتی و انتظامی استانداری و جناب آقای دکتر شریعتی استاندار محترم خوزستان در این خصوص ساخت این سامانه به جوانان نخبه و متعهد بومی استان واگذار گردید.

شایان ذکر است این سامانه با استفاده از توان علمی نخبگان استانی و به منظور تسهیل در جهت تصمیم گیری و دسترسی مدیران استان در بحران های احتمالی و مشکلات به داده های مراکز و زیرساخت های مهم استان طراحی و در سال جاری راه اندازی خواهد گردید. ضمناً، اجرایی و عملیاتی شدن سامانه مذکور، ظرفیت و ضریب ایمنی مراکز تقل را افزایش خواهد داد که در واقع در جهت وظایف اصلی پدافند غیرعامل یعنی افزایش مصون سازی و تاب آوری مراکز مذکور را در پی خواهد داشت.

67
اخبار مرتبط